2016 SPRINT CAR
20-Feb 27-Feb 5-Mar
POS RACE 1 1 2 3 4 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL POS RACE 2 5 6 7 8 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL POS RACE 3 9 10 11 12 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL
1 Mike M 19 20 19 18   1 77   77 1 Adam S 20 19 19 20   4 82 67 149 1 Wayne K 20 19 20 18   2 79 149 228
2 Wayne K 18 19 19 19     75   75   Wayne K 19 18 18 19     74 75 149 2 Adam S 18 18 19 20   3 78 149 227
3 Jim W 17 18 18 16     69   69 3 Mike M 18 17 17 18     70 77 147 3 Mike M       19     19 147 166
4 Tom T 17 17 17 17     68   68 4 Chris F 17 20 20 19 2 2 80   80 4 Lawrence 19 20 18 17 2 1 77 35 112
5 Adam S 20   20 20 2 5 67   67 5 Jim W               69 69 5 Chris F               80 80
6 Tom T               68 68 6 Jim W               69 69
7 Lawrence 16     19     35   35 7 Tom T               68 68
12-Mar 19-Mar 26-Mar
POS RACE 4 13 14 15 16 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL POS RACE 5 17 18 19 20 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL POS RACE 6 21 22 23 24 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL
1 Wayne K               228 228 1 Adam S 19 20 18 20   4 81 227 308 1 Adam S     19 19     38 308 346
2 Adam S R A I N       227 227 2 Wayne K               228 228 2 Wayne K 18 19 20 20     77 228 305
3 Mike M               166 166 3 Lawrence 19 19 19 19     76 112 188 3 Lawrence 19 20 20 18     77 188 265
4 Lawrence   O U T       112 112 4 Mike M               166 166 4 Mike M 20 20 20 20 2 6 88 166 254
5 Chris F               80 80 5 Chris F 20 20 20 18 2 2 82 80 162 5 Chris F               162 162
6 Jim W               69 69 6 Jim W               69 69 6 Jim W               69 69
7 Tom T               68 68 7 Tom T               68 68 7 Tom T               68 68
2-Apr 9-Apr 16-Apr
POS RACE 7 25 26 27 28 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL POS RACE 8 29 30 31 32 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL POS RACE 9 33 34 35 36 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL
1 Adam S               346 346 1 Adam S               346 346 1 Wayne K 19 19 16 17   4 75 323 398
2 Wayne K R A I N       305 305 2 Wayne K 18 R A I N   18 305 323 2 Mike M 17 19 18 17   4 75 275 350
3 Lawrence               265 265 3 Mike M 20         1 21 254 275 3 Adam S               346 346
4 Mike M   O U T       254 254 4 Lawrence     O U T     265 265 4 Lawrence               265 265
5 Chris F               162 162 5 Chris F 19           19 162 181 5 Chris F 20 20 19 19   5 83 181 264
6 Jim W               69 69 6 Jim W               69 69 6 TC 15 19 17 16   4 71 17 88
7 Tom T               68 68 7 Tom T               68 68 7 Tim S 14 20 20 20 2 9 85   85
8 TC 17           17   17 8 Jim W               69 69
9 Tom T               68 68
  Steve H 18 18 14 18   4 68   68
11 Steve F 16 17 15     4 52   52
23-Apr 30-Apr 7-May
POS RACE 10 37 38 39 40 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL POS RACE 11 41 42 43 44 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL POS RACE 12 45 46 47 48 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL
1 Wayne K 20 20 20 19 2 3 84 398 482 1 Wayne K               482   1 Wayne K 20 19 19 19   1 78 482 560
2 Adam S   18 19 20   3 60 346 406 2 Adam S R A I N       406   2 Lawrence 20 20 18 20 2 4 84 337 421
3 Mike M               350 350 3 Mike M               350   3 Adam S               406 406
4 Lawrence 18 19 17 18     72 265 337 4 Lawrence   O U T       337   4 Mike M               350 350
5 Chris F               264 264 5 Chris F               264   5 Chris F   17 20 17   1 55 264 319
6 TC 19 17 18 17     71 88 159 6 TC               159   6 TC 19 18 17 18     72 159 231
7 Tim S               85 85 7 Tim S               85   7 Tim S               85 85
8 Jim W               69 69 8 Jim W               69   8 Jim W               69 69
9 Tom T               68 68 9 Tom T               68   9 Tom T               68 68
  Steve H               68 68   Steve H               68     Steve H               68 68
11 Steve F               52 52 11 Steve F               52   11 Steve F               52 52
14-May 21-May 28-May
POS RACE 13 49 50 51 52 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL POS RACE 14 53 54 55 56 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL POS RACE 15 57 58 59 60 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL
1 Wayne K 20 20 20 20 2 2 84 560 644 1 Wayne K 20 20 20 19   2 81 644 725 1 Wayne K               725 725
2 Adam S 18 20   20   4 62 406 486 2 Adam S 19 18 20 20 2 4 83 486 569 2 Adam S   R           569 569
3 Lawrence               421 421 3 Lawrence               421 421 3 Lawrence     A         421 421
4 Mike M 17 19         36 350 386 4 Mike M               386 386 4 Mike M       I       386 386
5 Chris F               319 319 5 TC 17 19 19 18     73 286 359 5 TC   O     N     359 359
6 TC 19 17 19       55 231 286 6 Chris F               319 319 6 Chris F     U         319 319
7 Steve H 16 18 18 20     72 68 140 7 Steve H 18           18 140 158 7 Steve H       T       158 158
8 Tim S               85 85 8 Tim S 18 20 18       56 85 141 8 Tim S               141 141
9 Jim W               69 69 9 Jim W               69 69 9 Jim W               69 69
  Tom T               68 68 10 Tom T               68 68 10 Tom T               68 68
11 Steve F               52 52 11 Steve F               52 52 11 Steve F               52 52
4-Jun X2 11-Jun 18-Jun
POS RACE 16 61 62 63 64 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL POS RACE 17 65 66 67 68 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL POS RACE 18 69 70 71 72 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL
1 Wayne K 18 20 20 20   4 164 725 889 1 Wayne K               889 889 1 Wayne K               889 889
2 Adam S               569 569 2 Adam S 19 18 19 18     74 569 643 2 Adam S N O           643 643
3 TC 17 18 17 19     142 359 501 3 TC 18 19 18 15     70 501 571 3 TC               571 571
4 Lawrence 16   18       68 421 489 4 Chris F   17 18 16     51 475 526 4 Chris F   R A C E     526 526
5 Chris F 20 19 19 19   1 156 319 475 5 Lawrence 20 15       1 36 489 525 5 Lawrence               525 525
6 Mike M   17         34 386 420 6 Mike M 18 16 18 17     69 420 489 6 Mike M               489 489
7 Steve H               158 158 7 Tim S 17 20 20 20   3 80 141 221 7 Tim S               221 221
8 Tim S               141 141 8 Steve H               158 158 8 Steve H               158 158
9 Jim W               69 69 9 Mike P 20 20 20 19 2 2 83   83 9 Mike P               83 83
10 Tom T               68 68 10 Jim W               69 69 10 Jim W               69 69
11 Steve F               52 52 11 Tom T               68 68 11 Tom T               68 68
12 Steve F               52 52 12 Steve F               52 52
25-Jun 2-Jul X2 9-Jul
POS RACE 19 73 74 75 76 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL POS RACE 20 77 78 79 80 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL POS RACE 21 81 82 83 84 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL
1 Wayne K 20 20 20 19 2 3 84 889 973 1 Wayne K 18 18 17 18     142 973 1115 1 Wayne K               1115 1115
2 Adam S               643 643 2 Adam S               643 643 2 Adam S N O           643 643
3 TC 17 18 18 18     71 571 642 3 TC 16 16 16       96 642 738 3 TC               738 738
4 Mike M 19 19 19 20   3 80 489 569 4 Mike M 17 17 18 17     138 569 707 4 Mike M   R A C E     707 707
5 Chris F               526 526 5 Chris F 15 15 15 19     128 526 654 5 Chris F               654 654
6 Lawrence               525 525 6 Lawrence               525 525 6 Lawrence               525 525
7 Tim S               221 221 7 Tim S 20 20 19 20 2 5 172 221 393 7 Tim S               393 393
8 Steve H               158 158 8 Steve H               158 158 8 Steve H               158 158
9 Mike P               83 83   Talem T 19 19 20 20   1 158   158   Talem T               158 158
10 Jim W               69 69 10 Mike P               83 83 10 Mike P               83 83
11 Joey F 18 17 17 17     69   69 11 Jim W               69 69 11 Jim W               69 69
12 Tom T               68 68   Joey F               69 69   Joey F               69 69
13 Steve F               52 52 13 Tom T               68 68 13 Tom T               68 68
14 Steve F               52 52 14 Steve F               52 52
15 Troy K 14           28   28 15 Troy K               28 28
16-Jul 23-Jul 30-Jul
POS RACE 22 85 86 87 88 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL POS RACE 23 89 90 91 92 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL POS RACE 24 93 94 95 96 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL
1 Wayne K 20 20   20 2 2 64 1115 1179 1 Wayne K               1179 1179 1 Wayne K 20 19   20 2 4 65 1179 1244
2 TC 19 19   19     57 738 795 2 TC 17 18   18     53 795 848 2 TC               848 848
3 Mike M               707 707 3 Mike M 19 19   19     57 707 764 3 Mike M 18     18     36 764 800
4 Adam S 18 19   17     54 643 697 4 Adam S               697 697 4 Adam S 19 20   19   1 59 697 756
5 Chris F   18   18     36 654 690 5 Chris F               690 690 5 Chris F               690 690
6 Lawrence 17 17   20   3 57 525 582 6 Lawrence 20 20   20 2 5 67 582 649 6 Lawrence               649 649
7 Tim S               393 393 7 Tim S               393 393 7 Tim S               393 393
8 Steve H               158 158 8 Steve H               158 158 8 Steve H               158 158
  Talem T               158 158   Talem T               158 158   Talem T               158 158
10 Mike P               83 83 10 Mike P               83 83 10 Curtis N 17 18   17     52 52 104
11 Jim W               69 69 11 Jim W               69 69 11 Mike P               83 83
  Joey F               69 69   Joey F               69 69 12 Jim W               69 69
13 Tom T               68 68 13 Tom T               68 68   Joey F               69 69
14 Steve F               52 52 14 Steve F               52 52 14 Tom T               68 68
15 Troy K               28 28   Curtis N 18 17   17     52   52 15 Steve F               52 52
16 Troy K               28 28 16 Troy K               28 28
6-Aug 13-Aug 20-Aug
POS RACE 25 97 98 99 100 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL POS RACE 26 101 102 103 104 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL POS RACE 27 105 106 107 108 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL
1 Wayne K 19 20   19   1 59 1244 1303 1 Wayne K 20 20   19     59 1303 1362 1 Wayne K               1362 1362
2 Mike M 17 18   20   3 58 800 858 2 Mike M 17 18         35 858 893 2 Mike M N O           893 893
3 TC               848 848 3 Adam S 19 20   18   1 58 812 870 3 Adam S               870 870
4 Adam S 18 20   18     56 756 812 4 TC               848 848 4 TC   R A C E     848 848
5 Lawrence 20 19   17 2 1 59 649 708 5 Lawrence 20     17 2 1 40 708 748 5 Lawrence               748 748
6 Chris F               690 690 6 Chris F               690 690 6 Chris F               690 690
7 Tim S               393 393 7 Tim S               393 393 7 Tim S               393 393
8 Steve H               158 158 8 Steve H               158 158 8 Steve H               158 158
  Talem T               158 158   Talem T               158 158   Talem T               158 158
10 Curtis N               104 104 10 Curtis N               104 104 10 Curtis N               104 104
11 Mike P               83 83 11 Mike P               83 83 11 Mike P               83 83
12 Jim W               69 69 12 Jim W               69 69 12 Jim W               69 69
  Joey F               69 69   Joey F               69 69   Joey F               69 69
14 Tom T               68 68 14 Tom T               68 68 14 Tom T               68 68
15 Steve F               52 52 15 Steve F               52 52 15 Steve F               52 52
16 Troy K               28 28 16 Troy K               28 28 16 Troy K               28 28
27-Aug X2 3-Sep 10-Sep
POS RACE 28 109 110 111 112 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL POS Chase 1 1 2 3 4 TQ  BONUS PTS Start TOTAL POS Chase 2 5 6 7 8 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL
1 Wayne K 20 19   18   1 116 1362 1478 1 Wayne K               30 30 1 Wayne K 20 20   19 2 2 63 30 93
2 Mike M 19 19   19     114 893 1007 2 Mike M N             25 25 2 Lawrence 18 19   20   3 60 21 81
3 Lawrence 17 20   20 2 4 126 748 874 3 Lawrence   O           21 21 3 Mike M 17 17   17     51 25 76
4 Adam S               870 870 4 Adam S               17 17 4 Adam S   16   18     34 17 51
5 TC               848 848 5 TC               14 14 5 Curtis N 19 18         37   37
6 Chris F               690 690 6 Chris F R             11 11 6 TC               14 14
7 Tim S               393 393 7 Tim S   A           8 8 7 Chris F               11 11
8 Steve H             158 158 8 Steve H     C         6 6 8 Tim S               8 8
  Talem T               158 158 9 Talem T       E       4 4 9 Steve H               6 6
10 Gage F 18 18   18     108   108 10 Gage F               2 2 10 Talem T               4 4
11 Curtis N               104 104 11 Curtis N                   11 Gage F               2 2
12 Mike P               83 83 12 Mike P                   12 Mike P                  
13 Jim W               69 69 13 Jim W                   13 Jim W                  
  Joey F               69 69 14 Joey F                   14 Joey F                  
15 Tom T               68 68 15 Tom T                   15 Tom T                  
16 Steve F               52 52 16 Steve F                   16 Steve F                  
17 Troy K               28 28 17 Troy K                   17 Troy K                  
17-Sep 24-Sep 1-Oct
POS Chase 3 9 10 11 12 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL POS Chase 4 13 14 15 16 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL POS Chase 5 17 18 19 20 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL
1 Wayne K 20 19   19 2 1 61 93 154 1 Wayne K               154 154 1 Wayne K 19 17   18     54 154 208
2 Lawrence 19 20   20   4 63 81 144 2 Lawrence N             144 144 2 Lawrence 20 18   20   4 62 144 206
3 Mike M               76 76 3 Mike M   O           76 76 3 Mike M 18 19   16     53 76 129
4 Curtis N 18 17         35 37 72 4 Curtis N               72 72 4 Curtis N 17 20   15 2 1 55 72 127
5 Adam S               51 51 5 Adam S               51 51 5 Adam S       17     17 51 68
6 TC               14 14 6 TC R             14 14 6 Chris F 16 16   19     51 11 62
7 Chris F               11 11 7 Chris F   A           11 11 7 TC               14 14
8 Tim S               8 8 8 Tim S     C         8 8 8 Tim S               8 8
9 Steve H               6 6 9 Steve H       E       6 6 9 Steve H               6 6
10 Talem T               4 4 10 Talem T               4 4 10 Talem T               4 4
11 Gage F               2 2 11 Gage F               2 2 11 Gage F               2 2
12 Mike P                   12 Mike P                   12 Mike P                  
13 Jim W                   13 Jim W                   13 Jim W                  
14 Joey F                   14 Joey F                   14 Joey F                  
15 Tom T                   15 Tom T                   15 Tom T                  
16 Steve F                   16 Steve F                   16 Steve F                  
17 Troy K                   17 Troy K                   17 Troy K                  
8-Oct 15-Oct 22-Oct
POS Chase 6 21 22 23 24 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL POS Chase 7 25 26 27 28 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL POS Chase 8 29 30 31 32 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL
1 Wayne K 17 19   15     51 208 259 1 Lawrence 16 16   19     51 258 309 1 Lawrence 19 18   18     55 309 364
2 Lawrence 19 15   18     52 206 258 2 Wayne K               259 259 2 Wayne K 17 17   16     50 259 309
3 Curtis N 20 16   14   1 51 127 178 3 Curtis N 17 19   17     53 178 231 3 Curtis N 15 16   15     46 231 277
4 Mike M   17   16     33 129 162 4 Mike M 19 18   18     55 162 217 4 Mike M 16 19   17     52 217 269
5 Chris F 18 18   19     55 62 117 5 Adam S 20 20   20 2 5 67 85 152 5 Adam S 20     19   1 40 152 192
6 Adam S       17     17 68 85 6 Chris F               117 117 6 Chris F               117 117
7 TC               14 14 7 Steve F 18 17   16     51   51 7 Steve F               51 51
8 Tim S               8 8 8 Gage F 15     15     30 2 32 8 Gage F               32 32
9 Steve H               6 6 9 TC               14 14 9 TC               14 14
10 Talem T               4 4 10 Tim S               8 8 10 Tim S               8 8
11 Gage F               2 2 11 Steve H               6 6 11 Steve H               6 6
12 Mike P                   12 Talem T               4 4 12 Talem T               4 4
13 Jim W                   13 Mike P                   13 Mike P                  
14 Joey F                   14 Jim W                   14 Jim W                  
15 Tom T                   15 Joey F                   15 Joey F                  
16 Steve F                   16 Tom T                   16 Tom T                  
17 Troy K                   17 Troy K                   17 Troy K                  
29-Oct
POS Chase 9 33 34 35 36 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL POS Chase 10 37 38 39 40 TQ  BONUS PTS PVS TOTAL
1 Lawrence 19 20   19 2 1 61 364 425 1 Lawrence               425  
2 Wayne K 18 17   17     52 309 361 2 Wayne K               361  
3 Mike M 20 19   18   1 58 269 327 3 Mike M               327  
4 Curtis N 16 16         32 277 309 4 Curtis N               309  
5 Adam S 17 18   20   3 58 192 250 5 Adam S               250  
6 Chris F               117 117 6 Chris F               117  
7 Steve F               51 51 7 Steve F               51  
8 Gage F               32 32 8 Gage F               32  
9 TC               14 14 9 TC               14  
10 Tim S               8 8 10 Tim S               8  
11 Steve H               6 6 11 Steve H               6  
12 Talem T               4 4 12 Talem T               4  
13 Mike P                   13 Mike P                  
14 Jim W                   14 Jim W                  
15 Joey F                   15 Joey F                  
16 Tom T                   16 Tom T                  
17 Troy K                   17 Troy K